Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Illuka Kooli põhimäärus

Väljaandja: Illuka Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 10.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 07.12.2013, 33

 

 

 

 

Illuka Kooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 29.03.2010 nr 9
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus antakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 3 ja 4, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 22 lg 1 p 34 alusel.

1. peatükkÜLDSÄTTED

§ 1. Nimetus

 Lasteaed-põhikooli nimetus on Illuka Kool (Illuka Lasteaed – Põhikool) (edaspidi kool).

§ 2. Asukoht

 Kooli asukoht on Ida-Viru maakond Illuka vald Illuka küla ja aadress on Illuka küla Illuka vald Ida-Virumaa indeks 41204.

§ 3. Liik ja haldusala

(1) Kool on munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks ning alushariduse omandamiseks lastele.

(2) Kool on Illuka Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(3) Kool juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Pitsat ja sümboolika

 Koolil on oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5. Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

 Kooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6. Õppekeel

 Õppetöö koolis toimub eesti keeles.

2. peatükkTEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7. Tegevuse eesmärk

(1) Kooli tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele põhihariduse omandamist päevases vormis.

(2) Vastavalt vanemate soovidele ja kooli võimalustele huvitegevuse võimaldamine.

(3) Valla elanike tellimusel täiskasvanu koolituse korraldamine.

§ 8. Ülesanded

 Kooli ülesanded on:
1) luua turvaline ja soodne keskkond lapse teadmiste, oskuste ja vilumuste optimaalseks arenemiseks ja omandamiseks ning väärtuste ja käitumisnormide süsteemi kujunemiseks, mis loob eeldused lasteaialapse õpingute jätkamiseks koolis ja koolilapse õpingute jätkamiseks ning töö- ja toimetulekuoskuste omandamiseks;
2) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks kooli juures.

3. peatükkSTRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 9. Struktuur

(1) Koolis on lasteaiarühmad ja kooli klassid õpilastele.

(2) Kooli juures tegutsevad pikapäevarühm, huvialaringid.

(3) Lasteaias moodustatakse vastavalt vajadusele rühmad lastele vanuses 1,5–7 eluaastat.
[RT IV, 07.12.2013, 8 - jõust. 10.12.2013]

(4) Kool töötab üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolul või liitklassidega vastavalt seadusele.

4. peatükkÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 10. Õppekava

(1) Kool järgib õppe - kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava ning haridusministri määrusega kehtestatud põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava (abiõppe õppekava).

(2) Õpingute alusdokumendiks on kooli direktori poolt kinnitatud lasteaed - põhikooli õppekava. Kool tegutseb üldainete suunitlusega õppekava alusel.

§ 11. Õppe eesmärgid

 Kooli õppe-eesmärgiks on tagada riikliku õppekavaga sätestatud teadmiste ja pädevuste omandamine.

§ 12. Õppekavaväline tegevus

 Kooli õppekavaväline tegevus on ürituste ning tasuta ja tasuliste ringide korraldamine.

§ 13. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Õppeperioodi ja koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Kool töötab oma tegevus- ja päevakava ning tunniplaani järgi, mille kinnitab direktor.

(3) Vanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele alushariduse või koolikohustuse täitmiseks ja hariduse omandamiseks vastavad tingimused.

(4) Kooli ja kodu koostööks kutsub klassijuhataja või kooli direktor vajadusel või vähemalt 1 kord aastas kokku vanemate koosoleku. Koosolekul võib teha ettepanekuid kooli direktorile õppe- ja kasvatustöö parandamiseks.

(5) Õppe- ja kasvatustöös järgitakse kooli traditsioone.

5. peatükkKOOLI VASTUVÕTT. LASTE - ÕPILASTE JA NENDE VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 14. Kooli vastuvõtt

 Laste vastuvõtt lasteaiarühmadesse toimub vanema avalduse alusel vallavalitsuse poolt kehtestatud korras, kooli klassidesse võetakse õpilased vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

§ 15. Õpilaspilet

 Õpilasele väljastatakse põhikoolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 16. Laste - õpilaste õigused

 Lastel - õpilastel on õigus:
1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
2) pedagoogide igakülgsele abile ning toetusele alus- ja põhihariduse omandamisel;
3) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid lasteaed-põhikoolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
4) moodustada koolis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor;
5) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
6) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
7) kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;
8) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
9) saada koolist teavet koolikorralduse ja laste - õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
10) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole.

§ 17. Laste - õpilaste kohustused

(1) Laps - õpilane on kohustatud:
1) osalema õppetöös;
2) täitma kooli kodukorda;
3) hoidma kooli head mainet;
4) hoidma kooli vara.

(2) Lapsed - õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 18. Tunnustuse ja laituse avaldamine

(1) Lastele - õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust seadustes, haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

(2) Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorda, on koolil õigus kohaldada mõjutusi vastavalt õigusaktidele.

§ 19. Lapsevanemate õigused

 Vanematel on õigus:
1) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
4) tutvuda kooli tegevus-, päeva- ja õppekavaga;
5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või juhataja poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike organite poole;
6) saada teavet lapse arengu kohta;
7) saada teavet kooli töökorralduse kohta;
8) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes.

§ 20. Lapsevanemate kohustused

 Vanem on kohustatud:
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alus- ja põhihariduse omandamiseks koolis;
2) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
3) informeerima klassijuhatajat või direktorit laste koolist puudumisest;
4) tasuma igakuiselt lasteaia kulude katmise määra ja toidukulude tasu vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel;
5) õpetaja kutsel osalema õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest.

6. peatükkKOOLI TÖÖTAJATEÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 21. Koolitöötajad

(1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

(2) Töölepingud kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor.

§ 22. Personali koosseis

 Kooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

§ 23. Personali ülesanded

(1) Personali ülesandeks on laste - õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb laste - õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle laste - õpilaste kodudega.

(2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 24. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks võib korraldada kooli direktor konkursi.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

7. peatükkKOOLIELU KORRALDAMINE

§ 25. Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

(2) Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kooli direktor riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras:
1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös vallavalitsusega kooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
2) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
3) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ees;
5) kinnitab kooli struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise alused (palgajuhendi);
6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
7) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
8) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;

§ 26. Õppenõukogu

(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 27. Hoolekogu

(1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja tähtsamate koolielu puudutavate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusel kooli hoolekogu.

(2) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

8. peatükkFINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 28. Vara

(1) Kooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

§ 29. Eelarve

 Kooli eelarve kava kiidab heaks vallavalitsus ning eelarve kinnitab volikogu.

§ 30. Rahalised vahendid

(1) Kooli kulud katab vald, lähtudes vallaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

(2) Haridusasutuse eelarve kulude katte allikaks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised sihtasutustelt, organisatsioonidelt, üksikisikutelt ja kooli põhimäärusega sätestatud kooli õppekava välisest tegevusest saadud tulud.

(3) Kool võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Kooli direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse asutuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmises õigusaktides ja valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

(4) Koolil võivad olla ka tulud käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest. Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste ja ürituste korraldamise eest saadud tulu võib kasutada kooli tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavate tulude kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras ning nende kasutamise kohta on direktor kohustatud aru andma hoolekogule ja vallavanemale.

§ 31. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

(1) Kool teostab oma vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes vallavolikogu kehtestatud korrast.

(2) Kooli põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korras.

(3) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

(4) Õpilase poolt koolile tekitatud aineline kahju hüvitatakse vastavalt kehtestatud korrale.

§ 32. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 33. Järelevalve

 Kooli tegevust kontrollib vallavalitsus, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

9. peatükkÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 34. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab tegevuse vallavalitsus Illuka vallavolikogu otsuse alusel riigi ja valla õigusaktidega ettenähtud korras.

(2) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning lapsi - õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

10. peatükkJÕUSTUMINE

§ 35. Kehtetuks tunnistamine

 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 36. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. septembrist 2010. a.