Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja(d), õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja (PGS § 72 lg 2).
Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"
 

Õppenõukogu ülesandeks on:
- oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

 

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

 

Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

 

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

 

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumisajad on kindlaks määratud kooli üldtööplaaniga.

 

 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2017/2018

 

Nr

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu teema

Vastutav isik

1

29.11.2017

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Klassitunnistuse vormi kinnitamine

Õppenõukogu esimees

2

7.03.2018

1. Kodukorra muutmise arutelu

Õppenõukogu esimees

3

14.03.2018

1. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatuste kohta

Õppenõukogu esimees

4

6.06.2018

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

2. Täiendava õppetöö määramine

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

 

Õppenõukogu esimees

5

14.06.2018

1. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

2. Õpilase tunnustamine põhikooli lõpetamisel

3. Õpilase järgmisesse klassi üleviimine peale täiendavat õppetööd

Õppenõukogu esimees

6

30.08.2018

1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

3. Kooli esindaja nimetamine hoolekogu koosseisu

4. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatuste kohta

 

Õppenõukogu esimees