Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Vabad töökohad

 

Avalik konkurss Illuka Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Illuka Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Illuka Kooli direktori ametikoha täitmiseks

 

Illuka Kool on Illuka mõisas tegutsev üks kuuekümnest mõisakoolist Eestis. Vanas, 1888.aastal valminud mõisas on kool tegutsenud alates 1921.aastast ehk enam kui 90 aastat. Läbi aegade on koolil olnud palju erinevaid nimesid. Oma praeguse nime sai kool 2010.aasta 1.septembril, mil liituti kõrvalmajas tegutsenud lastepäevakeskusega lasteaed-põhikooliks. Illuka Koolis õpib 2017/2018 õ.-a. 42 last lasteaias ja 60 õpilast põhikoolis.

 

Täpsemat informatsiooni asutuse tegevuse kohta leiab http://www.illuka.ee/illukakool/uldinfo

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Illuka Kooli direktori ametikoha täitmiseks tööleasumise ajaga esimesel võimalusel.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded”§ 2 lg-s 1 sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti peavad kandidaadil olema:
1) vähemalt 3aastane juhtimiskogemus;
2) eesti keele oskus kõrgtasemel;
3) ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
4) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
5) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
6) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Töö kirjeldus (tööülesanded)

Tulemusliku töö tagamiseks juhib direktor kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust koostöös vallavalitsuse, kooli hoolekogu ja õppenõukoguga lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kooli põhimäärusest.

- Kooli dokumentatsiooni korrashoid ja avalikustamine.

- Kooli personalitöö

- Õppekavade kinnitamine ja täitmine.

- Õppenõukogu töö korraldamine, korraliste koosolekute juhatamine ja otsuste elluviimise korraldamine.

- Aruandlus.

- Nõupidamistest ja koosolekutest osavõtmine.

- Lasteaia ja kooli tööd puudutava informatsiooni vahendamine kooli ja vallavalituse vahel.

- Kooli eelarvekava koostamine ja vallavalitsusele esitamine, eelarvest kinnipidamise jälgimine.

- Kooli ja lastevanemate vahelise koostöö korraldamine.

- Projektitöö

- Riikliku järelevalveorgani poolt tehtud ettekirjutuste täitmine.

- Mõisakompleksiga seotud majandustegevuse korraldamine.

 

Omalt poolt pakume

- Kaasaegne ja meeldiv töökeskkond

- Tööks vajalikud vahendid

- Enesearendamise võimalused

- Konkurentsivõimeline töötasu

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 07.11.2017 e-posti teel illuka@illuka.ee  või posti teel Illuka Vallavalitsus Illuka küla Illuka vald 41204 Ida-Virumaa.

Täiendavat informatsiooni Illuka Kooli ja täidetava ametikoha kohta saab vallavanem Oleg Kuznetsovilt (tel. 53409362, e-post oleg@illuka.ee)

 

 

Illuka Kool otsib oma kollektiivi suhtlemis- ja koostööaldist huvijuhti.

 

Illuka Kool otsib oma kollektiivi suhtlemis- ja koostööaldist huvijuhti, kes aitab muuta igapäevast elu oma toredate ideedega vaheldusrikkamaks ning organiseerib ja koordineerib ülekoolilisi üritusi ning ringitegevust, säilitades ja juurutades kooli traditsioone.

Ootame kandidaadilt:

-       Eesti keele oskust emakeelena või C1 tasemel;

-       Organiseerimis-, analüüsimis- ja planeerimisoskust;

-       Varasemat pedagoogilise või kultuurialase töö kogemust.   

 

Omalt poolt pakume:

-       Stabiilset töötasu;

-       Kaasaegset töökeskkonda;

-       Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

-       Sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

-       Elulookirjeldus;

-       Kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

 


CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 7.11.2017 aadressile illuka@illuka.eevõi Illuka Vallavalitsus Valla Illuka küla Illuka vald 41204 Ida-Virumaa.

Täpsemat infot saab illuka@illuka.ee