Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

NAF 2011-2012

Noortekeskuse kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond (NAF)

Eesmärk

Eesti avatud noortekeskuste kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond ehk NAF on mõeldud selleks, et noortekeskuse piirkonna noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes. Noortekeskuste juures toimiv fond toetab nii noorte formaalseid kui ka mitteformaalseid gruppe.

Taotluste hindajateks on noortekeskuse poolt kokku pandud kohalikest noortest ja ühest noorsootöötajast koosnev 5-liikmeline hindamiskomisjon. Üks liige võiks institutsiooni olemasolu korral olla maakonna noortenõukogust (nn välisvaatleja) ja teine kohalikust noorteühendusest.

Noored saavad rahastust taotleda jooksvalt alates november 2011 ja vastus toetuse kohta saabub hiljemalt kahe nädala jooksul peale taotluse saabumist. Taotlus esitatakse Kurtna noortekeskusele.

Mis on noorte omaalgatus ehk NAF ?

Noortealgatuseks peame projekte, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes.

Toetatavad tegevused

NAF läbiviimine selleks valitud noortekeskuste juures peavad jälgima Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koostatud taotlemise tingimusi ning kasutama selleks ettenähtud lepinguid, taotlus- kui ka aruaandevorme. Oluline on jälgida noorte kaasatust igas etapis.

NAF peamine sihtgrupp on 12- 16 aastased piirkonna noored ja konkursi raames peavad kaasatud peab olema vähemalt 60 noort (st, et omaalgatusest saavad osa vähemalt 60 noort). Fondi eelarvest (a`30 000 krooni noortekeskuse kohta) tuleb toetada vähemalt nelja omaalgatust aastas.

Projektid või tegevused, mida ei saa NAF eelarvest toetata
 

 
  • Noorsoovahetused
  • Laagrid
  • Erinevate rahvusvaheliste projektide reisi- ja osaluskulud
  • Kasumit teenivad noorteüritused
  • Koolitustel osalemine (osavõtumaksud jms)
  • Suured investeeringud (nt projektijuhile sülearvuti vms ostmine)
  • Kaasfinantseerimist vajavad projektid
  • Teostatud või juba alanud projektid
  • Tegevused, mis ei täida NAF eesmärki
 
Taotlemine

NAF`st toetuse saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mis asub KNK kodulehel ning saata see elektroonselt noortekeskus@illuka.ee või tuua paberkandjal noortekeskusse.

Taotlusvormi täitmine on lihtne. Lisaks taotleva grupi kontaktinfole tuleb vastata mõnele olulisele küsimustele, et grupp ise oma idee hästi läbi mõtleks.

Peamised küsimused

1. Idee tutvustus ehk, mida soovitakse teha?
2. Millest on idee saanud alguse?
3. Milline on idee elluviimise tegevuskava?
4. Kuidas idee aitab kaasa kogukonna arengule?
5. Kellega koos ideed ellu viiakse, kuidas jagatakse ülesanded (teised noored, koostööpartnerid)?
6. Millised on projekti planeeritavad tulemused?
7. Millist abi oodatakse oma noortekeskuse töötaja poolt?
8. Kas plaanitakse kasutada varaait programmi (võimalus laenuatada erinevaid vahendeid tasuta)?
9. Eelarve ehk, kui palju raha vajatakse idee teostamiseks (oluline on, et taotletav summa tagab 100% tegevuste kulud ja kaasrahastamist ei toimu)?

Taotlusprotsess ja tähtajad

28. oktoobril 2011 on Kurtna noortekeskuses noorte omaalgatuslike projektide kirjutamise koolitus ning novembris oodatakse nii lühi- kui ka pikaajaliste (november 2011 kuni 5. august 2012) omaalgatuslike ideede taotlusi. Hiljem saab iga noortegrupp taotleda toetusi jooksvalt ja vastus toetuse kohta saabub hiljemalt kahe nädala jooksul peale taotluse saabumist. 
 
Taotlused vaatab üle neljast noorest ja ühest noorsootöötajast koosnev ekspertkomisjon. Kui komisjonil tekib küsimusi, võtab komisjoni liige noortegrupiga ühendust ning palub lisaselgitusi. Komisjon võib ideid toetada ka osaliselt või soovitada ideid ühendada teiste taotlejatega.

Projektid tuleb ellu viia ajavahemikus 15. november 2011 kuni 5. august 2012. Toetuse saanud noortega sõlmitakse noortkeskuse ja noortegrupi vaheline koostööleping, kus on lisaks noorte esindaja nimele kirjas ka tegevused, nende läbiviimise aeg, toetatav summa ning aruande esitamise tähtaeg.

Kui taotlemisel tekib küsimusi, saab noor alati abi küsida Kurtna noortekeskusest kohapeal või aadressil noortekeskus@illuka.ee või Eesti ANK poolt aadressil esf@ank.ee.