Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Uudised

Sadama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu väljapanek

15.juuni 2017

Illuka Vallavalitsus teatab, et vallavalitsuse 12.06.2017 korraldusega  nr 109 on vastu võetud Sadama maaüksuse ja lähiala detailplaneering, asukohaga Kuningaküla, Illuka vald, Ida-Virumaa. Planeeritava ala suurus on 1,27 ha.  etailplaneeringu eesmärgiks on Sadama maaüksusele väikesadama rajamine, koos paatide vettelaskmise võimalusega Narva jõe kaldal. Lahendatakse tehnovõrkudega varustamine, juurdepääsud ja parkimine ning maakondliku rohevõrgustiku ja kallasraja toimimist tagavad
tingimused. Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek planeeritud maakasutuse juhtotstarbe osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26 juunist – 7 juulini Illuka vallamajas, aadressil: Illuka Vallavalitsus, Illuka küla, 41204 Ida-Viru maakond;
e-post: illuka@illuka.ee.