Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Uudised

Kuningakülas Sadama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

03.august 2017

Illuka Vallavalitsus teatab, et Illuka Vallavolikogu kehtestas 31.07.2017.a otsusega nr 26 Kuningakülas Sadama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.Sadama maaüksuse detailplaneering algatati 16. veebruaril 2015.a Illuka Vallavolikogu
otsusega nr 10.

Detailplaneeringu koostas RUUMI Grupp OÜ Mäe 24, Tartu. Töö nr DP-28/04-2015.

Detailplaneeringus käsitletav ala asub Ida-Virumaal Illuka valla kirdeosas Kuningakülas.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sadama maaüksusele väikesadama rajamine, koos paatide
vettelaskmise võimalusega Narva jõe kaldal. Lahendatakse tehnovõrkudega varustamine,
juurdepääsud ja parkimine ning maakondliku rohevõrgustiku ja kallasraja toimimist tagavad
tingimused.

Planeeringuala suurus on ca 1,27 ha, kuhu kuuluvad:
Sadama kinnistu (k/ü 22901:001:0355; 0,65 ha; 100% üldkasutatav maa)
reformimata riigimaa (EHAK kood 3621; 0,5 ha)
osaliselt riigimaantee 13182 Jaama-Kuningaküla (k/ü 22901:007:0153; 0,12 ha; 100%
transpordimaa)

Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Illuka valla kodulehel Illuka.ee või vallamajas kohapeal.

 

Lugupidamisega

Rasmus Kuusemets
Planeeringu- ja arendusspetsialist
5682 2414