Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Valla teated

Sotsiaaltoetustest 2017. aastal

10.jaanuar 2017

NB!!! Toetuse maksmise eelduseks on isiku poolt esitatud allkirjastatud avaldus ja kuludokumendid. Palun ärge saatke vallavalitsusele ainult kuludokumente, kirjutage juurde vabas vormis avaldus. Ilma avalduseta saadetud kuludokumendid hüvitamisele ei kuulu.Illuka valla eelarvest makstavad toetused

Sotsiaaltoetusi makstakse isikutele, kelle registreeritud elukoht on Illuka vallas olnud vähemalt 6 kuud ning kes elavad alaliselt kohapeal.

Toetuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus on ära toodud nimi, isikukood, pangaarve number ning kontaktandmed, et vajadusel inimesega ühendust saada. Samuti pere koosseis ning sissetulekud. Avalduse võib täita vabas vormis või kinnitatud vormile, mis on kättesaadav vallavalitsuses ning valla kodulehel.

Hüvitise taotlemisel (ravimid, hambaravi) esitatakse kuludokumendid, mis tõendavad, et kulu on tehtud antud kalendriaasta jooksul ning esitatud sotsiaalkomisjonile läbivaatamiseks hiljemalt 01.12. Kulu, mis on tehtud 01.12. – 31.12., makstakse välja järgmisel eelarveaastal.

Vallavalitsusel on õigus toetustest (v.a. matusetoetus) ja hüvitistest kinni pidada kuni 100 %, kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ja/või tema allasutuste ees.

Sotsiaaltoetused makstakse jätkuvalt välja kuu viimaseks tööpäevaks isiku pangaarvele või isiku poolt määratud teise isiku (abikaasa, laps, vanem vms) pangaarvele, sularahas makstakse toetuseid vaid põhjendatud erandjuhtudel. Kui sularahas väljamaksmisele kuuluv toetus ei ole kuu lõpuks vallavalitsuse kassast välja võetud, on vallavalitsusel õigus määratud toetus tühistada.

TOETUSED LASTEGA PEREDELE

* NB! MUUDATUS! Sünnitoetus 320 eurot makstakse juhul, kui lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Illuka valla elanikud enne lapse sündi, vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Illuka vallas vähemalt 1 aasta enne lapse sündi ning laps on rahvastikuregistri andmetel Illuka valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Puukentsefaliidi vastase vaktsiini maksumuse hüvitamine 90% ulatuses kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) laste vaktsiini maksumusest kuludokumendi esitamisel. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Lasteaedades ja gümnaasiumides õppivate laste toiduraha eest tasumine kuni 1,5 eurot päevas lapse kohta.

* Ranitsatoetus 200 eurot koolitarvete ostmiseks kõigile esimesse klassi astuvatele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Illuka vald. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Koolitoetus 100 eurot aastas ühe üldhariduskoolis õppiva lapse kohta peredele, kelle sissetulek ühe inimese kohta kuus jääb alla 300 euro.

* Õpilasreiside toetamine - ekskursioonide ja õppimisega seotud reisikulude osaline katmine klassijuhataja või lapsevanema avalduse alusel sõltuvalt leibkonna sissetulekutest kuni 65 eurot aastas õpilase kohta.

* Ühekordne toetus kuni 300 eurot aastas peredele, kellel on toimetulekuraskused.

* Hoolduspere toetust makstakse Illuka vallavalitsusega hoolduspere lepingu sõlminud isikule ühe lapse kohta 100 eurot kvartalis.

* Kommipakid eraldatakse kuni 15-aastastele lastele või põhikooli lõpuni. Kodused ja väljaspool Illuka valda õppivad lapsed saavad kommipakid kätte Kurtna Noortekeskuse korraldatud jõulupeol või vallavalitsusest kuni 30.12.

TOETUSED (ÜLI)ÕPILASTELE

* Õppuri toetus

Toetust makstakse väljaspool maakonda kutseõppeasutustes eriala omandavatele õpilastele kuni 4 aastat ja päevase õppe täiskoormusega üliõpilastele nominaalse õppeaja jooksul kuni 3 aastat. Toetust makstakse oktoobris 150 eurot ja veebruaris 150 eurot. Toetust ei maksta õppuritele, kes on eelnevalt juba omandanud elukutse või kõrghariduse või asunud õppima täiskasvanud õppijana. Toetuse saamiseks esitada 01. oktoobriks ja 01. märtsiks õppeasutuse tõend õppimise ja akadeemilisel puhkusel mitteviibimise kohta. Staatuse muutumisest on kohustus teavitada vallavalitsust. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Stardiraha võivad taotleda kutsekooli ja ülikooli lõpetajad, kes on asunud õppima vahetult peale keskhariduse omandamist, lõpetajal esitada vallavalitsusele vabas vormis avaldus ning lõputunnistuse/diplomi koopia, toetust makstakse välja kuni lõpetamise aasta 31. detsembrini. Stardiraha suurus on 320 eurot.

TOETUSED TÖÖEALISTELE ISIKUTELE (kes ei ole töövõimetuspensionärid)

* Hambaravihüvitis 50 eurot kuludokumendi esitamisel. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Hambaproteeside maksumusest hüvitatakse kuni 30% kuludokumendi esitamisel, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kolme aasta jooksul. Isikutele, kelle kuusissetulek 1 pereliikme kohta jääb alla kehtiva miinimumpalga, kompenseeritakse maksumusest 50%, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kolme aasta jooksul, kui isikul ei ole õigust saada kompensatsiooni Eesti Haigekassast. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Transpordikulud kompenseeritakse kuludokumentide esitamisel töötavale, suurenenud arstiabivajadusega (nt vähihaigele kiiritus- ja keemiaravil käimiseks) kroonilisele haigele väljapoole maakonda arsti vastuvõtule sõitmiseks vähemalt 4 korda aastas, sõltuvalt majanduslikust olukorrast.

* Ravikindlustuseta isikute ravikulud kaetakse kuni 200 euro ulatuses inimese kohta aastas, tasumise otsustab vallavalitsus iga juhtumit individuaalselt käsitledes ning annab välja vastava garantiikirja.

* Dokumentide vormistamise kulud tasutakse majanduslikes raskustes olevate vallaelanike eest Rahandusministeeriumi arveldusarvele, iga juhtumit individuaalselt käsitledes.

TOETUSED TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDELE JA PUUETEGA INIMESTELE

* Hambaravihüvitis 30 eurot kuludokumendi esitamisel. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Retseptiravimite kulud kompenseeritakse kuni 100 eurot kalendriaastas kogu summa ulatuses korraga, makstakse mittetöötavatele kroonilisi haigusi (nt südame-veresoonkonnahaigused, liigesehaigused, vähkkasvajad, astma, allergia, epilepsia, unehäired jms) põdevatele inimestele; ravimite ostukviitungitel peavad olema ära märgitud ravimite nimetused, kogused, hind ning ostja nimi.

* Transpordikulud kompenseeritakse kuludokumentide alusel (pilet, kviitung, arve, tõend arsti vastuvõtul viibimise kohta, nt visiiditasuarve vms) mittetöötavale kroonilisele haigele ja puudega lapse vanemale kuni 4 korda aastas väljapoole maakonda arsti vastuvõtule sõitmiseks. Haige vedamist meditsiinilise transpordiga raviasutusse ja tagasi toetatakse kuni 65 euro ulatuses aastas.

* Ühekordset toetust makstakse kuni 300 eurot aastas isikutele, kellel on toimetulekuraskused, toetuse suuruse otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes isiku või perekonna varalisest seisust.

TOETUSED EAKATELE

* Hambaravihüvitis 30 eurot kuludokumendi esitamisel. Toetus kantakse pangaarvele 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

* Sünnipäevatoetust makstakse 90-aastastele ja vanematele ning 85- ja 80-aastastele vallaelanikele 50 eurot. Eakale saadetakse vallavalitsuse poolt posti teel õnnitluskaart ning sünnipäevatoetus kantakse üle eaka või tema poolt määratud isiku pangaarvele sünnipäevakuu jooksul.

* Retseptiravimite kulud kompenseeritakse kuni 100 eurot kalendriaastas kogu summa ulatuses korraga, makstakse mittetöötavatele kroonilisi haigusi (nt südame-veresoonkonnahaigused, liigesehaigused, vähkkasvajad, astma, allergia, epilepsia, unehäired jms) põdevatele inimestele; ravimite ostukviitungitel peavad olema ära märgitud ravimite nimetused, kogused, hind ning ostja nimi.

* Transpordikulud kompenseeritakse kuludokumentide alusel (pilet, kviitung, arve, tõend arsti vastuvõtul viibimise kohta, nt visiiditasuarve vms) mittetöötavale kroonilisele haigele ja puudega lapse vanemale kuni 4 korda aastas väljapoole maakonda arsti vastuvõtule sõitmiseks. Haige vedamist meditsiinilise transpordiga raviasutusse ja tagasi toetatakse kuni 65 euro ulatuses aastas.

* Ühekordset toetust makstakse kuni 300 eurot aastas isikutele, kellel on toimetulekuraskused, toetuse suuruse otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes isiku või perekonna varalisest seisust.

* Jõulutoetust makstakse 20 eurot 70-aastastele ja vanematele rahvastikuregistri andmetel Illuka vallas elavatele isikutele; 3 ja enama alla 18a lastega peredele ning kuni 18a puudega lastele puude määramise otsuse alusel ajavahemikul 01.12. – 20.12.

* Matusetoetust makstakse 250 eurot surmatõendi koopia ja avalduse alusel, kui inimese registreeritud elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Illuka vald.

Hooldajatoetus

Raske puudega inimese hooldamise eest makstakse 2017. aastal 70 eurot kuus ning sügava puudega inimese hooldamise eest 90 eurot kuus.

Toetuste maksmist reguleerivate Illuka Vallavolikogu määrustega saab tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.illuka.eevõi www.riigiteataja.ee

 

Riiklikud toetused

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Kaardi väljastab vallavalitsus isikule, kellel on liikumis- või nägemispuue (keskmine, raske või sügav puue) kuni 5 aastaks. Tööealine isik peab esitama Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme otsuse. Laps ja vanaduspensioniealine peavad esitama Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme otsuse ja pere- või eriarsti tõendi. Kaardi väljastamiseks on vaja esitada dokumendifoto, mis ei ole vanem kui 5 aastat. Kaart on isikule tasuta.

Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse maksmist reguleerib Sotsiaalhoolekande seaduse § 131-135. Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

01.01.2017 toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta pärast eluasemekulude tasumist (vastavalt kehtestatud piirmääradele) 130 eurot, teise ja iga järgneva pereliikme kohta 104 eurot kuus. Iga lapse toimetulekupiir on 130 eurot kuus.

Näide: peres on 2 täiskasvanut ja 2 last . Pärast eluasemekulude tasumist peab perele kätte jääma 130+104+130+130=494 eurot.

Avaldus toimetulekutoetuse saamiseks esitatakse iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks omavalitsusele, kelle territooriumil isik tegelikult elab (sissekirjutus ei lähe arvesse). Arvesse lähevad eelneva kuu sissetulekud ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud.

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhise peretoetuse maksmist reguleerib Sotsiaalhoolekande seaduse § 136-139.

Vajaduspõhisele peretoetusele on õigus perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 2017. aastal 45 eurot ühe lapsega perele kuus ning 90 eurot kahe ja enama lapsega perele kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal on perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse määramine toimub 3 eelneva kuu keskmiste sissetulekute alusel. Toetuse määramist ja maksmist korraldab vallavalitsus.

Muudatused Sotsiaalkindlustuse valdkonnas 2017.a.

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus. Toetus jõustub alates 1. juulist 2017. 

Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist

Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. Lisainfo http://sm.ee/et/elatisabi

Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas saama 115 eurot toetust

Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus rahvastikuregistri andmetel üksi elavatele vanaduspensioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension.

Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm

1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist hüvitist saavate inimeste (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad, alla üheaastaste laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale.

Töötasu alammäär 2017. aastal on 470 eurot (tunni 2,78 eurot).

Üldise maksuvaba tulusuurus 2017. aastal on 180 eurot kuus. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus.

Tulumaksumäär2017. aastal on 20%. 

Sotsiaalmaksu määron 33%.

Töötuskindlustusmakse määradon töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

Lapsepuhkuse päevatasusuurus 2017. aastal on 22,20 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal: 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last; 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lisaks 3-le või 6-le päevale lapsepuhkusele on puudega lapse emal või isal õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

Töövõime hindamine

1. jaanuarist jõustub töövõimereform täies mahus: töötukassa hakkab hindama kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning maksma osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Praegustel töövõimetuspensionäridel tuleb uutel alustel hindamiseks pöörduda töötukassasse, kui jõuab kätte neile määratud korduvekspertiisi tähtaeg. Uuest hindamise korrast ja korduvekspertiisi tähtaja saabumisest teavitatakse igaühte ka kirjaga.

Töövõime hindamise taotluse saab esitada töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, saata täidetud taotlus posti või e-postiga või esitada taotlus töötukassa portaali iseteeninduses http://www.tootukassa.ee. Töövõimetoetuse taotluse saab esitada koos töövõime hindamise taotlusega.

Puuet tuvastab ka edaspidi sotsiaalkindlustusamet. Töövõime hindamist ja puude tuvastamist võib taotleda koos. Sellisel juhul saab ühistaotluse esitada kas töötukassasse või sotsiaalkindlustusametisse. Samal ajal saab esitada taotluse ka töövõimetoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramiseks. Töövõime osas teeb otsuse töötukassa, puude raskusastme tuvastab sotsiaalkindlustusamet.

Lisainfo https://www.tootukassa.ee/toovoimereform

 

Sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 15.02.2017.

 

ALVI KARP,

Sotsiaal- ja haridusnõunik